sign

为交易签名

❗️

警告

不要在任何面向 Web /面向用户的应用程序中使用它,以防暴漏私钥。

用法

// sign a transaction
tronWeb.trx.sign(transaction, privateKey);

参数

ParameterDescriptionData Type
transaction创建的交易对象JSON
privateKey用于签名的私钥 ,可选,默认使用构建tronweb时传入的私钥String

示例

签名交易

const tradeobj = await tronWeb.transactionBuilder.sendTrx("TNo9e8MWQpGVqdyySxLSTw3gjgFQWE3vfg", 100,"TM2TmqauSEiRf16CyFgzHV2BVxBejY9iyR",1); 
const signedtxn = await tronWeb.trx.sign(tradeobj, privateKey);
console.log(signedtxn)

>{ visible: false,
 txID:
  'cbf76171dcf5f8fe00b4911a1a6cc4d2a4448e3348f44d240ca20af06025d0f2',
 raw_data:
  { contract: [ [Object] ],
   ref_block_bytes: '6394',
   ref_block_hash: '8ad966a9b0b6a5d1',
   expiration: 1580983512000,
   timestamp: 1580983453441 },
 raw_data_hex:
  '0a02639422088ad966a9b0b6a5d140c0d7d7cf812e5a65080112610a2d747970652e676f6f676c65617069732e636f6d2f70726f746f636f6c2e5472616e73666572436f6e747261637412300a15417946f66d0fc67924da0ac9936183ab3b07c811261215418cb2ab880d4fa7b33c9645a2276dc9b192902e2d186470818ed4cf812e',
 signature:
  [ '47b1f77b3e30cfbbfa41d795dd34475865240617dd1c5a7bad526f5fd89e52cd057c80b665cc2431efab53520e2b1b92a0425033baee915df858ca1c588b0a1800' ] }

签名字符串

var str = "helloworld"; 
var HexStr = tronWeb.toHex(str);
var signedStr = await tronWeb.trx.sign(HexStr, privateKey);
console.log(signedStr)

>0xe89b777b011b678c9f52e464117f8a8a2193f2cb8d37cbb9e1bd7bd8905fb79046185ea458fab36ed387d60b0842b59b15c7a419797575986492d0271a91d9e71b